Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informujemy, że w powiecie wąbrzeskim od początku roku 2016 roku zacznie działać system darmowej pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie (pokój 11), ul. Macieja Rataja 2. Godziny otwarcia : od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Więcej informacji

drukujdrukuj

 • autor informacji: Karol Sarnecki - Członek Zarządu
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 14:55

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 14 grudnia 2015 r. Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację w/w zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 59 940 zł z dotacji w ramach przewidzianych na ten cel środków w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255).

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-15 16:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 16:12

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 grudnia 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2016.

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale 2016 roku.

Czas realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. Finansowanie kosztów działalności Wypożyczalni od dnia podpisania umowy.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2016”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 8.00.

Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-12-11 13:54

Do pobrania:

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki

INFORMACJA O KONKURSIE


Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 3 grudnia 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 468.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016 dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2016 r.  do dnia 31 grudnia 2016 r.
Oferta powinna zawierać elementy aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 128  o godz. 8.00.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 10:38
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 14:39

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

   Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-27 13:44
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-27 13:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-12 10:38

INFORMACJA O KONKURSIE


   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 13 listopada 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
   Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.  Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.    Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-18 15:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-18 15:28

Druk oferta oraz druki oświadczeń - wersja edytowalna

 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-20 11:09

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU


   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2015 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i  warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki  i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 27 października 2015 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację w/w zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 3.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych w Uchwale Nr X/50/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2015.   
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-05 14:27

Jest nowa powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 1 października 2015 r. Starosta Wąbrzeski powołał nową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie oraz jej członków na podstawie  art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

Polska-Wąbrzeźno: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2015/S 202-366514
Wstępne ogłoszenie informacyjne

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-19 08:09
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-19 08:09

Link do ogłoszenia

 

Link do ogłoszenia 2

 • autor informacji: Piotr Wiśniewski
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-19 08:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-29 15:11

Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14.

 1. Rokowania odbędą się w dniu 13 listopada 2015 roku o godz. 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44.
   
 2. Przedmiotem rokowań jest zabudowana nieruchomość stanowiąca mienie powiatu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 593/7 o powierzchni 0,2280 ha, położonej w obrębie 1 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr TO1W/00029823/6.

Działka nr 593/7 jest nieogrodzona. Zabudowę stanowi budynek III kondygnacyjny, częściowo zasiedlony. Teren niezabudowany utrzymany jest w formie trawnika z nasadzeniami ozdobnymi drzewiastymi i krzaczastymi. Powierzchnie komunikacyjne (chodniki) utwardzone są nawierzchnią betonową.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla działki nr 593/7 położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego leżącej w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem A-30 MW/U o powierzchni 1,02 ha  - obowiązujące ustalenia to: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe.

Przedmiot sprzedaży jest obciążony ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatnym prawem użytkowania nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie. Prawo to zostanie wykreślone przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w rokowaniach.

Dla 12 lokali mieszkalnych położonych w budynku zawarto umowy najmu na czas nieoznaczony. Najemcy nie skorzystali z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu lokali na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782).

Terminy nierozstrzygniętych przetargów: 22 grudnia 2014 roku, 13 lutego 2015 roku, 23 marca 2015 roku, 27 kwietnia 2015 roku, 10 czerwca 2015 roku, 4 września 2015 roku, 8 października 2015 roku.

Cena sprzedawanej nieruchomości wynosi 340 000,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie podlega negocjacji, zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt 10 i art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) w tym wartość gruntu 144 000,00 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości może być rozłożona na 2 równe raty. Pierwsza rata podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następna rata wraz z oprocentowaniem podlega zapłacie w terminie ustalonym podczas rokowań nie później niż do 15 grudnia 2016 roku. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla Powiatu.

 1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
  • wpłata zaliczki w pieniądzu, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank SA Nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 do dnia 9 listopada 2015 roku z dopiskiem „Zaliczka – rokowania - nieruchomość przy ul. Pruszyńskiego 14”. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócona w przeciągu  3 dni od dnia zakończenia rokowań, na konto wskazane przez osobę, która wniosła zaliczkę.
  • złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania - nieruchomość przy ul. Pruszyńskiego 14” w terminie do dnia 9 listopada 2015 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 130, zawierającego:
   1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
   2. datę sporządzenia zgłoszenia,
   3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
   4. ewentualnie proponowany termin zapłaty drugiej raty,
   5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z numerem konta, na które zwrócona zostanie zaliczka lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.  

 1. Cena sprzedaży nieruchomości lub pierwsza rata (pomniejszone o wcześniej wpłaconą zaliczkę) powinny być przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 63 1560 0013 2249 0676 5000 0003 nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę. Umowa notarialna zostanie zawarta najpóźniej w terminie trzydziestu dni od rozstrzygnięcia rokowań.
 2. Staroście Wąbrzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie  lub telefonicznie pod nr 566882451 wew. 132.
 3. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 4. Cudzoziemcy, przystępujący do rokowań, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydawanych przez właściwe organy.
 5. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)  uczestnicy rokowań mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań  do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku rokowań.
 • autor informacji: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu

Informacja o konkursie

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 1 października 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-02 11:56
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Administrator Systemu

Informacja o Ogłoszeniu Starosty Wąbrzeskiego

Starosta Wąbrzeski w dniu 2 września 2015 r. ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Wąbrzeskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin)...

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.

Rokowania odbędą się w dniu 7 września 2015 roku o godz. 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44.

 1. Opis nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa użytkowa – posesja składająca się z działek geodezyjnych:

 • Nr 1037/24 o powierzchni 0,0115 ha we wsi Książki gmina Książki, niezabudowana, zadrzewiona, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr TO1W/00030143/5. Właścicielem gruntu jest Powiat Wąbrzeski,
 • Nr 68/3 o powierzchni 0,9050 ha we wsi Książki gmina Książki, zabudowana budynkiem administracyjno – socjalnym (305,9 m2 powierzchni użytkowej) posiadający w ogrzewanie olejowe i podłączony do wiejskiej sieci wodnej i sanitarnej, budynkiem zespolonym diagnostyczno – warsztatowo – magazynowym (299,9 m2 powierzchni użytkowej), magazynem środków chemicznych (28 m2 powierzchni użytkowej), wraz budowlami towarzyszącymi (ogrodzenie, nawierzchnie dróg wewnętrznych i chodników, wiata-zadaszenie dla rowerów, przyłącza instalacji), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr TO1W/00027434/8. Właścicielem gruntu działki nr 68/3 jest Gmina Książki. Użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 20 grudnia 2092 roku i właścicielem wzniesionych na gruncie budynków i budowli stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości jest Powiat Wąbrzeski.

Wymienione wyżej działki o powierzchni ogólnej 0,9165 ha są przeznaczone do sprzedaży łącznie.

 1. Dla przedmiotowego terenu Gmina Książki nie posiada planu zagospodarowania. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Książki przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod bazę SKR – adaptację, działki położone są w obszarach zwartej zabudowy wsi z dopuszczeniem zabudowy uzupełniającej funkcjami wzajemnie niekolidującymi dla których wymagane jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość gruntowa użytkowa – posesja do dnia 01 kwietnia 2009 roku użytkowana była jako Dom Pomocy Społecznej.
 2. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
 3. Ogłaszane uprzednio przetargi nie dały rezultatu, a zorganizowane były: pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 stycznia 2013 roku, drugi przetarg odbył się 28 lutego 2013 roku, trzeci przetarg odbył się w dniu 15 kwietnia 2013 roku.
 4. Cena sprzedawanej nieruchomości: 285 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zapłata za nieruchomość może zostać rozłożona na raty. Pierwsza rata podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
 5. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
  • wpłata zaliczki w pieniądzu, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 20 1560 0013 2249 0676 5000 0005 z dopiskiem „Zaliczka-rokowania-nieruchomość w Książkach” w terminie do dnia 3 września 2015 roku. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócona w przeciągu  3 dni od dnia zakończenia rokowań, na konto wskazane przez osobę, która wniosła zaliczkę.
  • złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania - nieruchomość w Książkach” w terminie do dnia 3 września 2015 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 130, zawierającego:
   1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
   2. datę sporządzenia zgłoszenia,
   3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
   4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
   5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z numerem konta, na które zwrócona zostanie zaliczka lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.  

 1. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach  lub pierwsza rata (pomniejszone o wcześniej wpłaconą zaliczkę) powinny być przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 20 1560 0013 2249 0676 5000 0003.
 2. Staroście Wąbrzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie  lub telefonicznie pod nr 566882451 wew. 132.
 3. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 4. Cudzoziemcy, przystępujący do rokowań, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydawanych przez właściwe organy.
 5. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)  uczestnicy rokowań mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań  do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku rokowań.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-07-30 09:44
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Starosta Wąbrzeski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 593/7 o powierzchni 0,2280 ha, położonej w obrębie 1 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr TO1W/00029823/6.

Działka nr 593/7 jest nieogrodzona. Zabudowę stanowi budynek III kondygnacyjny, częściowo zasiedlony. Teren niezabudowany utrzymany jest w formie trawnika z nasadzeniami ozdobnymi drzewiastymi i krzaczastymi. Powierzchnie komunikacyjne (chodniki) utwardzone są nawierzchnią betonową.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla działki nr 593/7 położonej w Wąbrzeźnie przy ulicy Generała Pruszyńskiego leżącej w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem A-30 MW/U o powierzchni 1,02 ha  - obowiązujące ustalenia to: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe.

Przedmiot sprzedaży jest obciążony ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatnym prawem użytkowania nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie. Prawo to zostanie wykreślone przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w przetargu.

Dla 13 lokali mieszkalnych położonych w budynku zawarto umowy najmu na czas nieoznaczony. Najemcy nie skorzystali z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu lokali na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782).

Terminy poprzednich przetargów: 22 grudnia 2014 roku, 13 lutego 2015 roku, 23 marca 2015 roku, 27 kwietnia 2015 roku, 10 czerwca 2015 roku.

Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 350 000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) - zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt 10 i art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) w tym wartość gruntu 144 000,00 zł.

Wadium – 21 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) stanowi 6 % ceny wywoławczej.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się w warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę,
 • do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 (pokój nr 130) najpóźniej do 1 września 2015 roku do godziny 14:00.  Koperty należy zaopatrzyć dodatkowym opisem „Oferta – działka nr 593/7”.

Część jawna przetargu - komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44  o godzinie 12:00 w sali nr 133.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę wyłącznie zaoferowaną cenę. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ustalonej kwocie na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank SA Nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0005 do dnia 1 września 2015 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.   

Wadium wpłacone przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu, na konto wskazane przez osobę, która wniosła wadium. 

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu (umniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości i powinna być przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank SA Nr 09 1560 0013 2249 0676 5000 0003  nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy notarialnej obciążają nabywcę. Umowa notarialna zostanie zawarta najpóźniej w terminie trzydziestu dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Staroście Wąbrzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Starosta Wąbrzeski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podać informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa.

Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej w nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie  lub telefonicznie pod nr (056) 6882451 wew. 132.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Cudzoziemcy, przystępujący do przetargu, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydanych przez właściwe organy.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.) uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-07-30 09:44
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.

Rokowania odbędą się w dniu 14 lipca 2015 roku o godz. 12:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44.

1.Opis nieruchomości:
Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa użytkowa – posesja składająca się z działek geodezyjnych:
- Nr 1037/24 o powierzchni 0,0115 ha we wsi Książki gmina Książki, niezabudowana, zadrzewiona, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030143/5. Właścicielem gruntu jest Powiat Wąbrzeski,
- Nr 68/3 o powierzchni 0,9050 ha we wsi Książki gmina Książki, zabudowana budynkiem administracyjno – socjalnym (305,9 m2 powierzchni użytkowej) posiadający w ogrzewanie olejowe i podłączony do wiejskiej sieci wodnej i sanitarnej, budynkiem zespolonym diagnostyczno – warsztatowo – magazynowym (299,9 m2 powierzchni użytkowej), magazynem środków chemicznych (28 m2 powierzchni użytkowej), wraz budowlami towarzyszącymi (ogrodzenie, nawierzchnie dróg wewnętrznych i chodników, wiata-zadaszenie dla rowerów, przyłącza instalacji), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00027434/8. Właścicielem gruntu działki nr 68/3 jest Gmina Książki. Użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 20 grudnia 2092 roku i właścicielem wzniesionych na gruncie budynków i budowli stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości jest Powiat Wąbrzeski.
Wymienione wyżej działki o powierzchni ogólnej 0,9165 ha są przeznaczone do sprzedaży łącznie.

2.Dla przedmiotowego terenu Gmina Książki nie posiada planu zagospodarowania. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Książki przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod bazę SKR – adaptację, działki położone są w obszarach zwartej zabudowy wsi z dopuszczeniem zabudowy uzupełniającej funkcjami wzajemnie niekolidującymi dla których wymagane jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość gruntowa użytkowa – posesja do dnia 01 kwietnia 2009 roku użytkowana była jako Dom Pomocy Społecznej.

3.Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

4.Ogłaszane uprzednio przetargi nie dały rezultatu, a zorganizowane były: pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 stycznia 2013 roku, drugi przetarg odbył się 28 lutego 2013 roku, trzeci przetarg odbył się w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

5.Cena sprzedawanej nieruchomości: 285 000,00 złotych brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zapłata za nieruchomość może zostać rozłożona na raty. Pierwsza rata podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.


6.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
-wpłata zaliczki w pieniądzu, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Banku Millennium SA Nr 07 1160 2202 0000 0000 6090 8724 (nr konta aktualny do dnia 29 czerwca 2015 roku) lub Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 20 1560 0013 2249 0676 5000 0001 (nr konta aktualny od 1 lipca 2015 roku) z dopiskiem „Zaliczka-rokowania-nieruchomość w Książkach” w terminie do dnia 10 lipca 2015 roku. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócona w przeciągu  3 dni od dnia zakończenia rokowań, na konto wskazane przez osobę, która wniosła zaliczkę.
-złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania - nieruchomość w Książkach” w terminie do dnia 10 lipca 2015 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 130, zawierającego:
a)imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b)datę sporządzenia zgłoszenia,
c)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d)proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e)proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z numerem konta, na które zwrócona zostanie zaliczka lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.   

7.Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach  lub pierwsza rata (pomniejszone o wcześniej wpłaconą zaliczkę) powinny być przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Nr 20 1560 0013 2249 0676 5000 0001.

8.Staroście Wąbrzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie  lub telefonicznie pod nr 566882451 wew. 132.

9.Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

10.Cudzoziemcy, przystępujący do rokowań, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydawanych przez właściwe organy.

11.Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)  uczestnicy rokowań mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań  do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku rokowań.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-06-12 12:16
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-12 12:19
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-06-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 29 maja 2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t.j. ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz rodziny” pn. „V Powiatowy Piknik Rodzinny KOLOROWE NIEBO” przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 18 maja 2015 r., zawarł umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, której załącznikiem jest złożona oferta...

INFORMACJA O ZLECENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 21 maja 2015 r.  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t.j. ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz rodziny” pn. „V Powiatowy Piknik Rodzinny KOLOROWE NIEBO” przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 18 maja 2015 r., podjął decyzję o zleceniu organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, które spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000zł;
 2. zadanie publiczne będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.   

Kwota dotacji środków publicznych wynosi 5.000,00 zł.z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „V Powiatowy Piknik Rodzinny KOLOROWE NIEBO” zgodnie ze złożoną ofertą.

Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015r.

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie celem zgłaszania uwag dotyczących oferty. Uwagi może zgłaszać każdy, o którym mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, t.j. organizacje pozarządowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Po upływie terminu, o którym mowa wyżej oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, której załącznikiem będzie złożona oferta.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska - Kierownik PCPR w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2015-05-21 14:30
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-21 14:30

Do pobrania:

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska - Kierownik PCPR w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • autor informacji: Justyna Przybyłowska - Kierownik PCPR w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Paweł Sarnecki

Zbliża się termin wygaśnięcia ważności „starych” kart parkingowych - 30 czerwca 2015 r.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) od dnia 1 lipca 2014 zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy organem wydającym kartę parkingową stał się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
 

   Starosta Wąbrzeski ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 593/7 o powierzchni 0,2280 ha, położonej w obrębie 1 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00029823/6.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-09 07:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-09 07:43

   Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2015-05-04 09:19
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2015-05-04 09:19

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-20 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-20 14:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-20 14:28

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
   W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 2 kwietnia 2015 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 7.500,00 zł.
Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r.

 

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2015-04-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 14:04

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.  
   W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 2 kwietnia 2015 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 21.500,00 zł.
Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2015-04-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 14:04

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 marca 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 7.500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r. 
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”.
Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 08.00.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-11 15:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-13 19:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-11 15:34

INFORMACJA O KONKURSIE


Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 marca 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 21.500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach  z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 07.30.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie.

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-11 15:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-13 19:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-11 15:28

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.

Rokowania odbędą się w dniu 14 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-11 15:18
 • data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-11 15:18

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
 

Starosta Wąbrzeski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 593/7 o powierzchni 0,2280 ha, położonej w obrębie 1 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00029823/6.

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 14:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-18 14:58
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 14:58

Obwieszczenie 2 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przstrzennego województwa kujawsko - pomorskiego

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-16 15:01

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2015 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego roku 2015.  

   W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 5 lutego 2015 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 5.000,00 zł.

   Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2015 r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-05 15:24

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-29 15:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-29 15:13

INFORMACJA O KONKURSIE


   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 14 stycznia 2015 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2015 r.  do dnia 31 marca 2015 r. Finansowanie kosztów działalności Wypożyczalni od dnia podpisania umowy.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach  z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 07.30.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-14 14:52
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-14 14:52

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
 

Starosta Wąbrzeski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie powiatu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 593/7 o powierzchni 0,2280 ha, położonej w obrębie 1 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Generała Pruszyńskiego 14, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00029823/6.

 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-08 14:58
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-08 14:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-08 14:58

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU


   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2015.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 30 grudnia 2014 r. Caritas Diecezji Toruńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2015 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 468.000,00 zł.
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-31 11:51

INFORMACJA O KONKURSIE


   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 4 grudnia 2014 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2015.
Kwota dotacji środków publicznych wynosi 468.000,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność związaną z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2015 dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota przeznaczona na bieżącą działalność może ulec zmianie w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2015 r.  do dnia 31 grudnia 2015 r.
Oferta powinna zawierać elementy aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2015”. Termin składania ofert upływa 21 dnia po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Otwarcie ofert nastąpi po upływie 21 dni po ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133  o godz. 07.30.
Podmiot, który będzie wspierany w realizacji zadania oraz kwota przyznana na zrealizowanie zadania zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz umieszczeniu informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie .
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-04 12:52
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-04 12:52

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 16 października 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i  warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 7 października 2014 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację w/w zadania publicznego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 5.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych w Uchwale Nr XXXIX/212/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2014.   
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-17 13:15

Konsultacje z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego...

INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 11 września 2014 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2014-09-11 10:40
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • autor informacji: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2014-09-11 12:30

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.
Rokowania odbędą się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44...
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-05-23 11:15

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 28 kwietnia 2014 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 14.000 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-05-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-05 13:40

„W dniu 24 kwietnia 2014 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy za rok 2013, podjął decyzję o przedłożeniu organowi stanowiącemu Powiatu Wąbrzeskiemu  oraz o opublikowaniu w BIP w/w sprawozdania.”

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-25 14:06

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-04-25
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-04-25 10:58
 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-04-25 10:59
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-01-24 10:04

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach. Rokowania odbędą się w dniu 14 maja 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44...

INFORMACJA O KONKURSIE

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
   Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-03 11:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-03 12:01
 • autor informacji: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2014-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-03 11:59
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-02 11:36
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-04-02 11:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-02 12:03

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 28 marca 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 25 marca 2014 r. wydaną Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 23.000 zł.
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-04-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-01 16:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 16:23

INFORMACJA O KONKURSIE


Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego  w roku 2014.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki              w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach  z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-26 14:14
 • autor informacji: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-26 14:14

Zawiadomienie o konsultacjach w sprawie projektu Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2014 - 2020 z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

 • autor informacji: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 14:10
 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: Paweł Sarnecki
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-03 15:17
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-02-26 13:50

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 28 stycznia 2014 r. wydaną Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014 Zarząd Powiatu                          w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 5.000 zł.
   Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

 

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2014-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-31 13:43
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-01-24 10:04

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.
Rokowania odbędą się w dniu 4 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44...

INFORMACJA O KONKURSIE

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014. Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2014”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2013-12-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-27 11:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-27 12:00
 • opublikował: Administrator Systemu
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-27 12:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-27 11:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-27 12:03

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2014.
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2013-11-13 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-13 14:55

Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Wyniki przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2014.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-21 14:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-21 15:01

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i  warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki  i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. 
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 5 listopada 2013 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację w/w zadania publicznego oraz aktualizacją opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kosztorysu przez WSPDzST z dnia 8 listopada 2013 r., Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 8.200 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych w Uchwale Nr XXX/168/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2013.  
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2013 r.

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-14 10:56

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-31 13:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-31 13:13

INFORMACJA O KONKURSIE


   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska - Kierownik PCPR w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2013-10-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-11 08:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-11 08:54

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

 

Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-19 15:20
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-19 15:21

Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii na temat ogólnych założeń do składanego wniosku o dofinansowanie projektu, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim w 2014 r...
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2013-07-31 09:08

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 04 kwietnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2013.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 03 kwietnia 2013 r. wydaną Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2013 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 25.000 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2013.04.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-18 10:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-07 14:01

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 04 kwietnia 2013 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 03 kwietnia 2013 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 14.000 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2013 r.

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2013.04.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-18 10:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-07 13:54

UCHWAŁA Nr 87/128/2012
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 06 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2013

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 06.12.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-06 14:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-06 14:30

Wyniki przeprowadzonych konsultacji ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 26.11.2012
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-11-26 13:44
 • zmodyfikował: Paweł Sarnecki
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-26 13:45
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2012-11-26 13:44

ZARZĄD POWIATU  W WĄBRZEŹNIE
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół we Wroniu

 • data wytworzenia: 21.06.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-21 08:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-21 08:25
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 27.04.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-27 13:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-27 13:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-27 13:44

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2012. 
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 22 lutego 2012 r. wydaną Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2012 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 25.000 zł.
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-28 08:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-28 08:34

INFORMACJA O KONKURSIE

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej
www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
   Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 02.02.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-02 11:59
UCHWAŁA Nr 51/73/2012 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - Nasz Mały Świat
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-02 11:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-02 12:03

INFORMACJA O KONKURSIE

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2012.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2012”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 26.01.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-26 10:48
UCHWAŁA Nr 50/70/2012 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-26 10:50

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 05 stycznia 2012r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2012.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 04 stycznia 2012r. wydaną Caritas Diecezji Toruńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2012 Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 302.700 zł.
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 09.01.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-09 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-09 08:11

Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2012

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 08.12.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 10:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-08 10:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 10:31
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010
...
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2011-04-29 08:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:11
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat.
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 12 maja 2011r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 19.000 zł. 
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 16 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 17.05.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-18 14:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 14:48
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU


   Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 12 maja 2011r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  na prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 15.000 zł. 
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 16 maja 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 17.05.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-18 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 14:49
INFORMACJA O KONKURSIE
  
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 20 kwietnia 2011r. podjął uchwałę w
sprawie zmiany Uchwały Nr 15/13/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia
7 kwietnia 2011r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
   
Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w
godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz.
7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert
na prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia
ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która
wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 20.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 15:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:07

INFORMACJA O KONKURSIE
   
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach
placówek – Nasz Mały Świat.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie
zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej
www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Wąbrzeźnie.
Oferty na realizację zadania należy składać w
Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i
piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem
„Konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
różnych typach placówek – Nasz Mały Świat”. Termin składania ofert
upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu
terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w
Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta
procedurą konkursową.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 20.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 15:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-20 15:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-07 14:08
INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert
na prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych.

   Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
  
Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w
godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz.
7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert
na prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych
usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia
ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która
wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 07.04.2011
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-07 14:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 14:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-07 14:06
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-31 10:50
INFORMACJA O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego  w roku 2011. Szczegółowe warunki udziału w konkursie zawarte są w ogłoszeniu opublikowanym w BIP, na stronie internetowej www.wabrzezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, we wtorki w godz. 7.30-16.30 i piątki w godz. 7.30-14.30 w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego”. Termin składania ofert upływa 21 dnia od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 31.12.2010
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-31 10:43
 • opublikował: Paweł Sarnecki
  data publikacji: 2010-12-31 10:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-23 10:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2011
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2011 wpłynęła jedna oferta, która została oceniona formalnie i merytorycznie przez Komisję konkursową i uzyskała pozytywną opinię. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął decyzję o powierzeniu zadania Caritas Diecezji Toruńskiej i przyznaniu dofinansowania na realizację zadnia publicznego w wysokości 300.600 zł.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska
  data wytworzenia: 23.12.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-23 10:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-14 11:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-14 11:58

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO NAJMU - załącznik do pobrania

 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew
  data wytworzenia: 27.11.2009
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-27 12:46

                                                                                         WR.wt.6223 - 16/2008  
Wąbrzeźno, dnia 22.12.2008 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /j.t. Dz. U.  z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm./ Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 10.09.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na odprowadzanie wód opadowych do Jeziora Frydek oraz na wykonanie wlotu do jeziora.
W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój nr 126, ul. Wolności 44 (tel. 056 688 24 50-57 wew. 163, fax 056 688 27 59) oraz zgłosić swoje uwagi w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2008-07-09 08:58
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-22 11:29

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.