Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o rokowaniach po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym

   Starosta Wąbrzeski ogłasza rokowania po trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego położonej w Książkach.
Rokowania odbędą się w dniu 4 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ulicy Wolności 44.
1.Opis nieruchomości:
Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa użytkowa – posesja składająca się z działek geodezyjnych:
-Nr 1037/24 o powierzchni 0,0115 ha we wsi Książki gmina Książki, niezabudowana, zadrzewiona, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030143/5. Właścicielem gruntu jest Powiat Wąbrzeski,
-Nr 68/3 o powierzchni 0,9050 ha we wsi Książki gmina Książki, zabudowana budynkiem administracyjno – socjalnym (305,9 m2 powierzchni użytkowej) posiadający w ogrzewanie olejowe i podłączony do wiejskiej sieci wodnej i sanitarnej, budynkiem zespolonym diagnostyczno – warsztatowo – magazynowym (299,9 m2 powierzchni użytkowej), magazynem środków chemicznych (28 m2 powierzchni użytkowej), wraz budowlami towarzyszącymi (ogrodzenie, nawierzchnie dróg wewnętrznych i chodników, wiata-zadaszenie dla rowerów, przyłącza instalacji), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00027434/8. Właścicielem gruntu działki nr 68/3 jest Gmina Książki. Użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 20 grudnia 2092 roku   i właścicielem wzniesionych na gruncie budynków i budowli stanowiących  odrębne od gruntu nieruchomości jest Powiat Wąbrzeski.
Wymienione wyżej działki o powierzchni ogólnej 0,9165 ha są przeznaczone do sprzedaży łącznie.
2.Dla przedmiotowego terenu Gmina Książki nie posiada planu zagospodarowania. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Książki przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod bazę SKR – adaptację, działki położone są w obszarach zwartej zabudowy wsi z dopuszczeniem zabudowy uzupełniającej funkcjami wzajemnie niekolidującymi dla których wymagane jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość gruntowa użytkowa – posesja do dnia 01 kwietnia 2009 roku użytkowana była jako Dom Pomocy Społecznej.
3.Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
4.Ogłaszane uprzednio przetargi nie dały rezultatu, a zorganizowane były: pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 stycznia 2013 roku, drugi przetarg odbył się 28 lutego 2013 roku, trzeci przetarg odbył się w dniu 15 kwietnia 2013 roku.
5.Cena sprzedawanej nieruchomości nie może być niższa niż: 300 000,00 złotych brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych). Zapłata za nieruchomość może zostać rozłożona maksymalnie na 5 rat. Pierwsza rata podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
6.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
-wpłata zaliczki w pieniądzu, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Banku Millennium SA Nr 07 1160 2202 0000 0000 6090 8724 z dopiskiem „Zaliczka-rokowania-nieruchomość w Książkach” w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, będzie zwrócona w przeciągu  3 dni od dnia zakończenia rokowań, na konto wskazane przez osobę, która wniosła zaliczkę.
-złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania - nieruchomość w Książkach” w terminie do dnia 31 marca 2014 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój nr 130, zawierającego:
a)imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b)datę sporządzenia zgłoszenia,
c)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d)proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e)proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z numerem konta, na które zwrócona zostanie zaliczka lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.   
7.Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach  lub pierwsza rata (pomniejszone o wcześniej wpłaconą zaliczkę) powinny być przekazane na konto Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w Banku Millennium SA Nr 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647.
8.Staroście Wąbrzeskiemu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 122 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie  lub telefonicznie pod nr 566882451 wew. 132.
9.Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
10.Cudzoziemcy, przystępujący do rokowań, zobowiązani są do uzyskania niezbędnych zezwoleń wydawanych przez właściwe organy.
11.Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207  poz. 2108 ze zm.) uczestnicy rokowań mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań  do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku rokowań.

 

 • autor informacji: Tomasz Ścigniejew - Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-01-24 10:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-24 10:26
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2014-01-24 10:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.