Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 4825
ostatnia aktualizacja tej strony:
2013.09.13 10:29
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

Wydawanie decyzji o pozwolenia na budowę

Podstawa prawna:

Art. 28, 33, 34, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U.2010.243.1623 j.t., ze zm.)

Wymagane dokumenty:

·         wniosek o wydanie pozwolenia na budowę;

·         projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i należy do odpowiedniej iżby architektów lub inżynierów budownictwa - na co załącza odpowiednie zaświadczenie;

·         oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

·         prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli taka jest wymagana dla danej inwestycji, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

·         specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra (dotyczącą obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne lub projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach)

·         upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora;

·         dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłata:

Za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł

Za pozwolenie na budowę:

·         budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, i nie więcej niż - 539 zł

·         budynku służące celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł

·         innego budynku - 48 zł

·         studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł

·         budowli zwianych z produkcją rolną - 112 zł

·         sieci uzbrojenia terenu >1000 m - 2143 zł

·         sieci uzbrojenia terenu <1000 m - 105 zł

·         innych budowli - 155 zł

·         urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł

Za pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego przebudowę – 50% ww. stawek

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach:

·         budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

·         budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

·         budownictwa mieszkaniowego,

·         instytucji jednostek samorządu terytorialnego i budżetowych

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:

wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie lub na konto Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie Nr 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki w terminie do 65 dni

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Krzysztof Jurdziak – Kierownik Wydziału

Justyna Zielińska - Referent

Wydział:

Wydział Administracji Budowlanej i Architektury

Nr pokoju:

nr 205, 206, 207 (piętro II)

Nr telefonu / faxu:

tel. 56 688 24 51 w. 144, 115, fax. 56 688 27 59

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30

wtorek 7:30 – 16:30, piątek 7:30 –14:30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

·         Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom formalnym ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie wniosek pozostawia bez rozpatrzenia.

·         Jeżeli projekt budowlany nie czyni zadość wymaganiom prawa organa nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek usunięcia w określonym terminie wskazanych nieprawidłowości, a po jego bezskutecznym upływie – wydaje decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę.

·         Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna po opatrzeniu klauzulą prawomocności po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom

·         Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata

·         Do obowiązku inwestora należy wystąpienie o rejestrację dziennika.

  • autor informacji: Krzysztof Jurdziak
    data wytworzenia: 13.12.2007
  • opublikował: Krzysztof Jurdziak
    data publikacji: 2013-05-06 17:12
  • zmodyfikował: Krzysztof Jurdziak
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 10:29

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.