Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3400
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.10.17 10:33
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. REJESTRACJA POJAZDÓW

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. Nr 133 z późniejszymi zmianami, poz. 1123),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 82, poz. 934),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów
(Dz. U. Nr 30, poz. 376 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu,

4. Wymagane dokumenty:
1. Pojazdy nowe zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
- wniosek,
- dowód własności pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
- kartę pojazdu wydaną przez producenta lub importera.
2. Pojazdy sprowadzone z zagranicy:
- wniosek,
- dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
- dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
- tłumaczenia w/w dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- dowód odprawy celnej przywozowej,
- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu lub silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi przynajmniej w 03 serii poprawek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub w 02B serii poprawek do Regulaminu nr 49 EKG ONZ (w zależności od zakresu stosowania tych regulaminów) albo równoważnych dyrektyw EWG, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,
- w przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności przedsiębiorca umieszcza adnotację określającą datę i numer odprawy celnej przewozowej oraz organ celny, który jej dokonał,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym (załącznik z pełnymi danymi technicznymi pojazdu).
3. Pojazdy uprzednio rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
- wniosek,
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi,
- tablice rejestracyjne,
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

W przypadku braku dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu.

5. Opłaty:
W znakach skarbowych:
- za wniosek - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł

Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (pokój nr 22).

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

1. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 60,50 zł, na którą składa się:
- dowód rejestracyjny....................................33,00 zł
- komplet znaków legalizacyjnych................11,00 zł
- nalepka kontrolna na szybę pojazdu...........16,50 zł
2. Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 27,50 zł, na którą składa się:
- pozwolenie czasowe....................................16,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe.....11,00 zł
3. Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
- samochodowe..............................................80,00 zł
- motocyklowe...............................................40,00 zł
- motorowerowe............................................ 30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa) ....................40,00 zł
- indywidualne...........................................1.000,00 zł
- zabytkowe samochodowe...........................100,00 zł
- zabytkowe motocyklowe..............................50,00 zł
4. Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe...............................................30,00 zł
- motocyklowe................................................12,00 zł
- motorowerowe..............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)......................15,00 zł
5. Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
- samochodowe................................................80,00 zł
- motocyklowe.................................................40,00 zł
- motorowerowe...............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).......................40,00 zł
6. Za wydanie karty pojazdu:
- przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........500,00 zł
7. Za wydanie wtórnika karty pojazdu.......................................75,00 zł

Wpłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (pokój nr 22) lub na konto: Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0000 6090 8647.

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
tel. 688-27-30,
obsługuje mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminach: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno.
Interesanci przyjmowani są w dni robocze (oprócz sobót):
- we wtorek 8.00 do 16.00
- w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 14.00

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9.Dodatkowe informacje:
• Dowodami własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1) umowa sprzedaży,
2) umowa zamiany,
3) umowa darowizny,
4) umowa dożywocia,
5) faktura VAT lub rachunek uproszczony,
6) prawomocne orzeczenie Sądu rozstrzygające o prawie własności,
7) umowa przewłaszczenia.

• Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela – współwłaściciela.

• Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

10. Formularze do pobrania:


 • autor informacji: MW
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-24 13:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-24 13:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-17 10:33

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.