Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3739
ostatnia aktualizacja tej strony:
2003.11.04 15:34
ostatnia aktualizacja w BIP:
2015.12.31 14:52

Treść strony

1. UDZIELANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB I RZECZY NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:
- art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz.1371 z późniejszymi zmianami).

4. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie licencji.
2) Załączniki:
a) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowej przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
e) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
f) dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa,
g) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki:
- posiadają uprawnienia określone przepisami prawa o ruchu drogowym oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
h) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
i) dowód wpłaty za wydanie licencji,
j) pełnomocnictwo (tylko, gdy działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).
3) Do wglądu:
Dowód wpłaty za wydanie licencji oraz oryginały przedłożonych dokumentów

5. Opłaty:
- za wniosek - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł

Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (pokój 22).

Opłata administracyjna za wydanie licencji:

Przewóz osób na obszar poza granice powiatu:

Na okres / samochód osobowy / autobus
od 2 – 15 lat / 600 zł / 800 zł
od 15- 30 lat / 675 zł / 900 zł
od 30 – 50 lat / 750 zł / 1000 zł

Przewóz rzeczy na obszar poza granice powiatu:

na okres / pow. 3,5t. - 12t. / pow. 12t. - 20t. / pow. 20t. i ciągnik siodłowy
od 2 - 15 lat / 650 zł. / 760 zł. / 850 zł.
od 15 - 30 lat / 740 zł. / 870 zł. / 980 zł.
od 30 - 50 lat / 850 zł. / 990 zł. / 1100 zł.

- za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję,
- za 1 wypis z licencji: 10% opłaty za licencję,
- za wydanie wypisu: 1% opłaty za licencję.

6. Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44
tel. 688-27-30

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od jego otrzymania.

9. Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą do 1.01.2002r. w zakresie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy mogą ją nadal wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień, przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu przedsiębiorcy (wykonujący transport drogowy osób) powinni wystąpić do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie licencji.
Jednostki gospodarcze, które zamierzają świadczyć usługi przewozowe w regularnych publicznych przewozach osób lub regularnych specjalnych przewozach osób oprócz licencji są zobowiązane uzyskać zezwolenie.
Zezwolenie wydaje na obszar:
- gminy - Wójt, Burmistrz, Prezydent
- wykraczający poza granice 1 gminy - Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
- wykraczający poza granice 1 powiatu - Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Licencje na międzynarodowy transport drogowy wydaje Minister Infrastruktury w Warszawie.
Licencja nie obowiązuje na niezarobkowy przewóz osób do 9 osób łącznie z kierowcą oraz w niezarobkowym przewozie rzeczy o d.m.c. do 3,5 t.
Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.

Licencja nie zastępuje zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy .
Wniosek o wydanie licencji składa i potwierdza odbiór wyłącznie przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.


 • autor informacji: MW
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-07 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 15:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-07 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 15:34

Opis strony

Redaguje: Mirosława Więckowska
Wydział Komunikacji
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 056 688-27-30

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.