Szybkie linki

Treść strony

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-29 08:22

UWAGA NR KONTA DLA WADIUM

Nr konta dla WADIUM

Bank Millennium S.A.

Nr. 07 1160 2202 0000 0000 6090 8724

 

Wadium wnosi sie przed upływem terminu składania ofert .

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z

2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r.

Nr 96, poz. 620).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sie przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądanego.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertą

przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczenie, o których

mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba e udowodni, że wynika to z przyczyn

nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-23 12:03

ODPOWIEDZI NA ZADANE ZAPYTANIA DO SIWZ

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-09 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-09 12:45

                                                                      Wąbrzeźno, dnia 20.10.2011r.

AG.271.7.2011.SM.3

                                                                     Wszyscy nabywcy SIWZ

    W związku z zapytaniami do treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193 000 EURO znak: AG.271.7.2011.SM.3  na  „Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w wysokości do 1 541 051,00 zł  (słownie jedenmilionpięćsetczterdzieścijedentysięcypięćdziesiątjedenzłotych00/100)” Powiat Wąbrzeski działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r.  Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) przekazuje sprawozdania i informacje oraz treść zapytania:
Zapytanie:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą /faxem/mailem:
- sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)Zamawiającego za rok 2008, 2009, 2010 oraz za I-sze półrocze 2011

Odpowiedź:

JST nie sporządzają  rachunków przepływów pieniężnych . Pozostałe informacje zostały udostępnione na stronie Zamawiającego – załącznik nr 1.  Załączone sprawozdania wygenerowane zostały z systemu finansowego  BeSTi@ dostarczonego przez Ministerstwo Finansów służące do przesyłania sprawozdań finansowych i budżetowych.

- informacji o wartości zaciągniętych kredytów o pożyczek.

Odpowiedź:

Informacja udostępniona na stronie Zamawiającego – załącznik nr 2

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-20 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-20 11:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-20 11:33

Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w wysokości do 1 541 051,00 zł (słownie zł:jedenmilionpięćsetczterdzieścijedentysięcypięćdziesiątjeden złotych 00/100).

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-14 12:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-14 12:34

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.