Szybkie linki

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 360898-2011 z dnia 2011-11-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wąbrzeźno
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) z dróg na parkingi strzeżone oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji uprawnionych organów wydanej zgodnie...
Wąbrzeźno: Usuwanie pojazdów z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
Numer ogłoszenia: 369880 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360898 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie pojazdów z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) z dróg na parkingi strzeżone oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji uprawnionych organów wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) realizowane w dwóch zadaniach: Zadanie nr 1 Usuwanie pojazdów z terenu powiatu wąbrzeskiego Załącznik Nr 1do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (CPV): 50.11.81.10-9 - usługi holownicze Zadanie nr 2 Przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym Załącznik 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (CPV): 98.35.11.00-9 - usługi parkingowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym Załącznik 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (CPV): 98.35.11.00-9 - usługi parkingowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
F.H.P.U. BEDAR Pomoc Drogowa 24h, Parking Strzeżony,, ul. Gen. Sikorskiego 23, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49340,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49340,00
Oferta z najniższą ceną: 49340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49340,00
Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym Załącznik 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (CPV): 98.35.11.00-9 - usługi parkingowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
F.H.P.U. BEDAR Pomoc Drogowa 24h, Parking Strzeżony, ul. Gen. Sikorskiego 23, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55314,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55314,00
Oferta z najniższą ceną: 55314,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55314,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli w prowadzonych kolejno postepowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego,nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodnosc z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Zamawiający ogłaszając kolejno 2 postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie otrzymał ofert niepodlegających odrzuceniu.drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-11-08 14:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 14:05

Wąbrzeźno: Usuwanie pojazdów z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
Numer ogłoszenia: 360898 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759 , strona internetowa www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie pojazdów z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) z dróg na parkingi strzeżone oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji uprawnionych organów wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) realizowane w dwóch zadaniach: Zadanie nr 1 Usuwanie pojazdów z terenu powiatu wąbrzeskiego Załącznik Nr 1do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (CPV): 50.11.81.10-9 - usługi holownicze Zadanie nr 2 Przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym Załącznik 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (CPV): 98.35.11.00-9 - usługi parkingowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

    1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

    2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli w prowadzonych kolejno postepowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego,nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodnosc z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Zamawiający ogłaszając 2 postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie otrzymał ofert niepodlegających odrzuceniu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Usuwanie pojazdów z terenu powiatu wąbrzeskiego Załącznik Nr 1do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 (CPV): 50.11.81.10-9 - usługi holownicze

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

    F.H.P.U. BEDAR Pomoc Drogowa - 24h, Parking Strzeżony, ul. Gen. Sikorskiego 23, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

Część NR: 2   Nazwa: Przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym Załącznik 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 (CPV): 98.35.11.00-9 - usługi parkingowe

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

    F.H.P.U. BEDAR Pomoc Drogowa 24h, Parking Strzeżony, ul. Generała Sikorskiego 23, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-11-02 13:16

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.