Szybkie linki

Treść strony

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wabrzezno.pl
--------------------------------------------------------------------------------
Wąbrzeźno: Dostawa artykułów żywnościowych
Numer ogłoszenia: 126484 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych dla: -Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4a -Zespołu Szkół we Wroniu -Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie ul. Wolności 35 -Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące -Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 Szczegółowy wykaz /wielkość/ został zawarty w SIWZ oraz formularzu ofertowym /załącznik nr 1 do SIWZ/ i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.wabrzezno.pl..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające polegające na powtórzeniu asortymentu do wysokości nie wyższej niż 30 % zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.00.00-3, 03.14.25.00-3, 03.31.10.00-2, 15.50.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania WADIUM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewiduj możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia do 30% wartości netto w stosunku do ilości oraz asortymentu artykułów uszczegółowionym w formularzu ofertowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźno ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźno ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130. (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oznaczona jako Część I artykuły spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oznaczona jako Część I artykuły spożywcze i słodycze - tabela nr 1a i 1b do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa oznaczona jako Część II jaja kurze świeże o gramaturze 50 g..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oznaczona jako Część II jaja kurze świeże o gramaturze 50 g zgodnie z tabelą nr 2 SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Produkty mleczarskie..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Produkty mleczarskie zgodnie z tabelą 3 SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: RYBY.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV ryby zgodnie z tabelą nr 4 do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-20 12:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-20 12:32

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-20 12:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-20 12:27

Zapytania i odpowiedzi do załączniak nr 1 cz.1

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-06 11:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-06 11:47

UWAGA ZMAINA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 106188 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 70453 - 2012 data 27.03.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, fax. 056 6882759.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźno ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźno ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130..

Jednocześnie informuję, iż otwarcie ofert nastąpi 13.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźno ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sala nr 133.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-04 13:20

Wąbrzeźno: Dostawa artykułów żywnościowych
Numer ogłoszenia: 70453 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych dla: -Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4a -Zespołu Szkół we Wroniu -Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie ul. Wolności 35 -Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące -Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 Szczegółowy wykaz /wielkość/ został zawarty w SIWZ oraz formularzu ofertowym /załącznik nr 1 do SIWZ/ i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.wabrzezno.pl.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające polegające na powtórzeniu asortymentu do wysokości nie wyższej niż 30 % zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.00.00-3, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 03.31.10.00-2, 03.14.25.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania WADIUM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tj. złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tj. złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tj. złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tj. złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
tj. złożą oświadczenie wg zał. nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz oferty- wg wzorów stanowiących zał. nr 1 oraz cenowy - załącznik 1do formularza oferty. Zaakceptowany wzór umowy - wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. Pełnomocnictwo potwierdzające posiadanie uprawnień osoby/osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. W przypadku spółki cywilnej - pisemne pełnomocnictwo uprawniające jednego ze wspólników do występowania w imieniu wszystkich wspólników w przeprowadzonym postępowaniu. W przypadku konsorcjum - należy podać informacje o wszystkich podmiotach wchodzących w skład konsorcjum i załączyć dokument, w który wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewiduj możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia do 30% wartości netto w stosunku do ilości oraz asortymentu artykułów uszczegółowionym w formularzu ofertowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźno ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźno ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oznaczona jako Część I artykuły spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oznaczona jako Część I artykuły spożywcze i słodycze - tabela nr 1a i 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa oznaczona jako Część II jaja kurze świeże o gramaturze 50 g.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oznaczona jako Część II jaja kurze świeże o gramaturze 50 g zgodnie z tabelą nr 2 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa oznaczona jako Część III mięso i wędliny.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oznaczona jako Część III mięso i wędliny zgodnie z tabelą nr 3 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Produkty mleczarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Produkty mleczarskie zgodnie z tabelą 4 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa oznaczona jako Część V artykuły piekarnicze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oznaczona jako Część V artykuły piekarnicze zgodnie z tabelą nr 5 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.82.10.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa oznaczona jako Część VI ryby:.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oznaczona jako Część VI ryby zgodnie z tabelą nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 27.03.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-27 15:32
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-27 15:32

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.