Szybkie linki

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 255164-2012 z dnia 2012-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno
Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia etapami ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Myśliwiec, Sitno, Stanisławki gmina Wąbrzeźno, powiatu wąbrzeskiego. Obiekt: obręby...
Termin składania ofert: 2012-07-25
Wąbrzeźno: Założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Powiatu Wąbrzeskiego gmina Wąbrzeźno obręby: Myśliwiec,Sitno, Stanisławki
Numer ogłoszenia: 290912 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255164 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Powiatu Wąbrzeskiego gmina Wąbrzeźno obręby: Myśliwiec,Sitno, Stanisławki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia etapami ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Myśliwiec, Sitno, Stanisławki gmina Wąbrzeźno, powiatu wąbrzeskiego. Obiekt: obręby ewidencyjne: Myśliwiec, Sitno, Stanisławki Gmina: gmina: Wąbrzeźno Powiat wąbrzeski Województwo: kujawsko-pomorskie Szacowana ilość budynków: Myśliwiec 559 szt, Sitno - 300 szt, Stanisławki - 188szt. (razem 1047 szt.) UWAGA: Podanie nazwy oprogramowania nie narusza ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego wskazanie jest tym podyktowane, że Zamawiający wykorzystuje do prowadzenia części kartograficznej program EWMAPA FB w wersji 10.08 oraz części opisowej program EWOPIS w wersji 5.02. Z tego względu zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakim charakteryzuje się ten program. Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego obrębów Myśliwiec, Sitno, Stanisławki należy bezwzględnie dokonać w tym samym terminie co wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego obrębów Czystochleb, Łabędź, Przydwórz, Trzcianek. Szczegółowy opis zawarty jest załączniku nr 2 (warunki techniczne).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
InfoTiM s.c, ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19134,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17799,00
Oferta z najniższą ceną: 17799,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74337,00
Waluta: PLN.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-08 12:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-26 15:25

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-25 12:21
Zmiana SIWZ - sprostowanie błędu

 • data wytworzenia: 20.07.2012
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-20 08:51

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-23 12:49
Wąbrzeźno: Założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Powiatu Wąbrzeskiego gmina Wąbrzeźno obręby: Myśliwiec,Sitno, Stanisławki
Numer ogłoszenia: 255164 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie ewidencji budynków i lokali na terenie Powiatu Wąbrzeskiego gmina Wąbrzeźno obręby: Myśliwiec,Sitno, Stanisławki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia etapami ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Myśliwiec, Sitno, Stanisławki gmina Wąbrzeźno, powiatu wąbrzeskiego. Obiekt: obręby ewidencyjne: Myśliwiec, Sitno, Stanisławki, Gmina: gmina: Wąbrzeźno Powiat wąbrzeski Województwo: kujawsko-pomorskie Szacowana ilość budynków: Myśliwiec 559 szt, Sitno - 300 szt, Stanisławki - 188szt. (razem 1047 szt.) UWAGA: Podanie nazwy oprogramowania nie narusza ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego wskazanie jest tym podyktowane, że Zamawiający wykorzystuje do prowadzenia części kartograficznej program EWMAPA FB w wersji 10.08 oraz części opisowej program EWOPIS w wersji 5.02. Z tego względu zachodzi konieczność zachowania norm, parametrów i standardów jakim charakteryzuje się ten program. Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego obrębów Myśliwiec, Sitno, Stanisławki należy bezwzględnie dokonać w tym samym terminie co wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego obrębów Czystochleb, Łabędź, Przydwórz, Trzcianek. Szczegółowy opis zawarty jest załączniku nr 2 (warunki techniczne).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy - polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach dodatkowych cen nie wyższych niż ceny zastosowane w zamówieniu podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania WADIUM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie z art. 22
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sekretariat nr 130.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:46

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.