Szybkie linki

Treść strony

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 455100-2012 z dnia 2012-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu w następujących placówkach oświatowych: 1Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul....
Termin składania ofert: 2012-11-29
--------------------------------------------------------------------------------
Wąbrzeźno: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu
Numer ogłoszenia: 8812 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 455100 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu w następujących placówkach oświatowych: 1Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno 2Zespół Szkół we Wroniu, Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno 3Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Staszica 2, 87-200 Wąbrzeźno 4Zespół Szkół Zawodowych ul. Żeromskiego 6, ul. Królowej Jadwigi 5, 87-200 Wąbrzeźno 5Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębowej Łące, Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka 6Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Wolności 35, 87-200 WąbrzeźnoUWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Oddział w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80367,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80418,00
Oferta z najniższą ceną: 80418,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80418,00
Waluta: PLN.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-07 12:48

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-12-13 12:29

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wabrzezno.pl
--------------------------------------------------------------------------------
Wąbrzeźno: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu.
Numer ogłoszenia: 455100 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz odpowiedzialności cywilnej personelu w następujących placówkach oświatowych: 1Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno 2Zespół Szkół we Wroniu, Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno 3Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Staszica 2, 87-200 Wąbrzeźno 4Zespół Szkół Zawodowych ul. Żeromskiego 6, ul. Królowej Jadwigi 5, 87-200 Wąbrzeźno 5Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębowej Łące, Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka 6Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Wolności 35, 87-200 WąbrzeźnoUWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga składania WADIUM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 2. OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 10
2 - Wysokość sumy ubezpieczenia - 60
3 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: -zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, -zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem, -zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; -korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; -zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wabrzezno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 130.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-16 12:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-16 12:48

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.