Szybkie linki

Treść strony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wąbrzeźno: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
Numer ogłoszenia: 33810 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zgodnie z umową z dnia 21.01.2013r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.80.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 861528,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 861528,45
Oferta z najniższą ceną: 861528,45 / Oferta z najwyższą ceną: 861528,45
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z tym, iż dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie może świadczyć tylko jedna firma, umowa została zawarta w trybie z wolnej ręki z jedynym dostawcą tj. firmą PWPW.
 

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-01-24 13:10

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.