Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
1)Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 44,
2)Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Powiatu, pokój 125, I piętro.
3)Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) - 4)Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Udostępnianie informacji na wniosek w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

1.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek .
2.Udostępnianie informacji, o której mowa w punkcie 1, na pisemny wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).
3.Jeżeli z uzasadnionych przyczyn zachowanie tego terminu jest niemożliwe, należy obowiązkowo powiadomić w terminie, o którym mowa w punkcie 2, wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
4.Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:
1)informacja ustna,
2)wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Starostwa,
3)wstęp na posiedzenia organów kolegialnych,
4)wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa,
5)przegranie informacji na dyskietkę lub CD-ROM wnioskodawcy,
5.Dostęp do informacji w pozostałych formach:
1) za sporządzenie kserokopii dokumentów,
2) zapisanie informacji na nośniku informatycznym:
3) za przesłanie przesyłką pocztową;
mogą być płatne o czym wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty związanej z udzieleniem informacji. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
6. Opłatę uiszcza się przez wpłatę do kasy Starostwa lub na rachunek bankowy.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne).
2.Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek.
3.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1 ustawy).
4.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostępu do tych informacji oraz odpłatności.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 11:35

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.