Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WR.6341.44.1.2015.OR                                                Wąbrzeźno, dnia 18.12.2015 r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kpa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z wnioskiem Gminy Płużnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych z oczyszczalni ścieków w Płużnicy wylotem betonowym do rowu melioracyjnego „Tj” i dalej do jeziora Płużnickiego.

Ilość odprowadzanych ścieków      

 • Qmax h = 6,98 m3/h
 • Qśr d = 43,96m3/d
 • Qmax r = 16045,00 m3/r

    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-11-04 13:39
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-21 12:34

WR.6341.42.1.2015.OR                                          Wąbrzeźno, dnia 18.12.2015 r.


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kpa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z wnioskiem Gminy Płużnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb bytowo – gospodarczych mieszkańców wsi Mgowo oraz na odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego.

Ilość pobieranych wód

 • Qmax.h = 129,0 m3/h        
 • Qśr.d = 2000,0 m3/d
 • Qmax.r= 730000,0 m3/rok 

Ilość odprowadzanych wód popłucznych     

 • Qmax h = 16,2 m3/h
 • Qśr d = 32,40m3/d
 • Qmax r = 11 793,6 m3/r

    
    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-02-27 13:30
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-21 12:32

WR.6341.39.2.2015.OR                                               Wąbrzeźno, dnia 08.12.2015 r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kpa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z wnioskiem Romana Cipkowskiego prowadzącego działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Łyczek” Gorzelnia Nielub, Nielub 1, 87-200 Wąbrzeźno, NIP: 8781333337, REGON: 871481924-00023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (na potrzeby produkcji spirytusu), na pobór wód powierzchniowych ze zbiornika bezodpływowego, odprowadzanie wód pochłodniczych do zbiornika bezodpływowego położonych na działce nr 185 w Nielubiu, obręb 6 Łabędź, gm. Wąbrzeźno.


    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-11-04 13:38
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-08 14:53

Zawiadomienie o konsultacjach ws. projektu Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016  z mieszkańcami  Powiatu Wąbrzeskiego


1.Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych na temat Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.  
2.Treść Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015 zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, na stronach internetowych www.wabrzezno.pl oraz do wglądu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, pok. nr 202, a także przedstawiona zostanie podczas spotkania konsultacyjnego.
3.Konsultacje obejmują teren Powiatu Wąbrzeskiego.
4.Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacjami pozarządowych.
5.Konsultacje odbędą się podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, sala nr 133.

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 10:58
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 10:58

WR.6341.37.1.2015.OR                                                    Wąbrzeźno, dnia 02.11.2015r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Grudziądzkiej działka nr 353/2 obręb 2 w Wąbrzeźnie, należącej do Krzysztofa Gajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. DELIKAT, ul. 1-go Maja 25, 87-200 Wąbrzeźno do kolektora miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej własność Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie.
    
    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój nr 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-04-14 12:48
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 10:18

Wąbrzeźno, dnia 19.10.2015 r.                                                    WR.6233.13.1.2015.OR

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

z a w i a d a m i a    s i ę

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek przedsiębiorstwa NITEX W. Mucha Spółka Komandytowo – Akcyjna, Płużnica 58L, 87-214 Płużnica  o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Podaje się do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. 126 w godz. od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7:30 do 16:30 we wtorki, od 7:30 do 14:30 w piątki.

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-03-04 12:46
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-19 14:32

WR.6341.31.1.2015.OR                                                     Wąbrzeźno, dnia 14.10.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469)

z a w i a d a m i a   s i ę

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Bogusława Warżela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Veroni, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Wąbrzeźno, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 2 urządzeń wodnych – wyloty kanalizacji deszczowej do rowu na działkach nr 56 i 59/8 obręb 6 oraz odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z dachów budynków produkcyjno – magazynowych oraz terenów utwardzonych w Wąbrzeźnie przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego, zlokalizowanych na działkach nr 59/7 i 158 obręb 6.
    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-09-24 10:57
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-15 10:40

WR.6341.30.1.2015.OR                                                    Wąbrzeźno, dnia 13.10.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469)

z a w i a d a m i a   s i ę

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o.o. ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, reprezentowanej przez Macieja Dach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową pod dnem Rzeki Kujawka w km 17+880 na działkach ew. nr 211/3, 211/4, 211/2 obręb 4 Łobdowo, gm. Dębowa Łąka oraz w km 15+550 na działkach ew. nr 6/2, 11, 13/2 obręb 2 Kurkocin, gm. Debowa Łąka, w związku z budową farmy wiatrowej w gm. Dębowa Łąka.
Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-11-28 09:50
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-14 10:01

Wąbrzeźno, dnia 13.10.2015 r.                                                     WR.6540.10.1.2015.OR

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

z a w i a d a m i a   s i ę

że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o.o., ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa reprezentowanej przez Pana Macieja Dach w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu projektowanych turbin wiatrowych WTG-01 na działce nr 616/1 oraz WTG-02 na działce nr 727/11 obręb Osieczek, gm. Książki ramach inwestycji pn. Budowa farmy wiatrowej Dębowa Łąka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
    Wniosek wraz z załącznikiem znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-02-09 09:40
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-14 09:41

WR.6341.19.1.2015.OR                                    Wąbrzeźno, dnia 08.07.2015 r.


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia, że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Pani Janiny Madej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego , t.j. studni wierconej Nr 1 (o gł. 59,5 m) zlokalizowanej na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej w Działowie, na działce nr 141/5 obręb Płąchawy, gm. Płużnica.
    
    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-12-08 12:28
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-08 14:46

WR.6120.41.1.2015.OR                                                       Wąbrzeźno, dnia 02.07.2015 r.


    
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 §1 i §4 art. 85 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)


z a w i a d a m i a   s i ę

że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Książki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków jesion (1 szt.) oraz świerk (1 szt.), rosnących w miejscowości Książki na działce 218/6 gm. Książki.
    Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-02-13 11:09
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-03 08:04

WR.6233.10.2015.OR                                                      Wąbrzeźno, dnia 23.06.2015 r.
 


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz 233 ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Zaopatrzeniowego MARK-POL Marek Jasiński, ul. 1 Maja 67, 87-200 Wąbrzeźno o wydanie zezwolenia na transport odpadów.
Podaje się do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. 126 w godz. od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7:30 do 16:30 we wtorki, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-12-08 12:26
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 13:06

WR.6233.9.2015.OR                                                         Wąbrzeźno, dnia 23.06.2015 r.
 


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Zaopatrzeniowego MARK-POL Marek Jasiński, ul. 1 Maja 67, 87-200 Wąbrzeźno o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Podaje się do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. 126 w godz. od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7:30 do 16:30 we wtorki, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-02-06 12:53
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 13:03

WR.6341.17.2.2015.OR                                                    Wąbrzeźno, dnia 16.06.2015 r.


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 469) zawiadamia, że w dniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiego Związku Działkowego Rodzinny Ogród Działkowy „Chemik” w Wąbrzeźnie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz na odprowadzanie wody jednorazowo przed okresem zimowym z hydroforni do rowu melioracyjnego.

Ilość pobieranych wód
    Q maxh     – 22,8 m3/h
    Q śr.d      – 137 m3/d
    Q śr.r       – 12 330 m3/r

Ilość odprowadzanych ścieków jednorazowo przed okresem zimowym z hydroforni do rowu melioracyjnego:
    Q maxd  – 7,5 m3/d

    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-05-13 11:30
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 13:10

WR.6120.36.1.2015.OR                                                   Wąbrzeźno, dnia 28.05.2015 r.
 


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew rosnących w pasach dróg gminnych w miejscowościach Przydwórz, Zieleń, Ryńsk, Cymbark, Wałycz i Myśliwcu, gm. Wąbrzeźno.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-02-06 12:51
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-29 11:42

WR.6341.15.1.2015.OR                                                     Wąbrzeźno, dnia 22.05.2015 r.


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) zawiadamia, że w dniu 22.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Wąbrzeźnie, ul. Dąbrowskiego 2, 87-200 Wąbrzeźno w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu magazynów położonych na działce nr 3/2 w Wałyczu, gm. Wąbrzeźno w związku ze zmianą prowadzącego instalację.
        
    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

WR.6120.15.1.2015.OR                                                 Wąbrzeźno, dnia 04.03.2015 r.


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Dębowa Łąka w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba iwa rosnących w pasie drogi gminnej nr 070606C na terenie działki nr 326 w miejscowości Dębowa Łąka.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2015-03-05 10:15

WR.6120.7.1.2015.OR                                         Wąbrzeźno, dnia 03.02.2015 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna i 1 szt. drzewa gatunku sumak octowiec rosnących na terenie działki nr 867 obręb 2 w strefie przybrzeżnej jeziora Zamkowego w Wąbrzeźnie.
Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

WR.6120.5.1.2015.OR                                                     Wąbrzeźno, dnia 27.01.2015 r.
 


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4, art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Książki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z rodzaju klon (2 szt.) i topola, rosnących na działce nr 228/3 w miejscowości Książki.
    Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-11-28 09:52
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 11:47

WR.6233.9.1.2014.OR                                                    Wąbrzeźno, dnia 16.09.2014 r.


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 42 ust 1  ustawy  z  dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013, poz. 21)

z a w i a d a m i a  s i ę

że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Firmy Produkcyjno – Handlowej GRAN-FOL Krzysztof Fałkowski Wiewiórki 35, 87-214 Płużnica o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,    
podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
    W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.
    Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba: Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. nr 126 w godz. Od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7:30 do 16:30 we wtorki a od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-09-16 13:34

WR.6341.8.1.2014.OR                                                   Wąbrzeźno, dnia 12.09.2014 r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 11.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Dariusz Dziewięcki, ul. Chełmińska 57D, 87-200 Wąbrzeźno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód deszczowych  i roztopowych do rowu z terenu działek 59/8 i 72/5, obręb 6 po uprzednim oczyszczeniu ich w separatorze oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylot na działce nr 59/11, obręb 6 przy ul. Chełmińskiej w Wąbrzeźnie.
        
    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-08-29 10:19
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-15 13:17

WR.6341.6.1.2014.OR                                              Wąbrzeźno, dnia 05.08.2014 r.


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

z a w i a d a m i a  s i ę

że, prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek firmy MIDOM, Michał Smoleński ul. Przejazdowa 30, 87-200 Wąbrzeźno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z załączonym wnioskiem na:

 • szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej,
 • na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o śr. 315 mm zlokalizowanego w skarpie rowu melioracyjnego na działce nr 16/2 obręb 7.      

podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.
Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba: Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. nr 126 w godz. od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7:30 do 16:30 we wtorki a od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-03-25 15:07
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-13 12:37

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach relizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-01-09 08:55
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-20 13:05
 • opublikował: Mirosław Okrasa
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2014-03-20 13:00
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2013-11-13 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-13 14:55

Program współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014
 

 • autor informacji: Justyna Przybyłowska - Kierownik PCPR w Wąbrzeźnie
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2013-11-13 14:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-13 14:53
 • opublikował: Administrator Systemu
 • opublikował: Karol Sarnecki
  data publikacji: 2013-11-13 14:50

WR.6233.15.1.2013.OR                                          Wąbrzeźno, dnia 21.10.2013 r.


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjneg
o


Zgodnie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267.), art. 184 ust. 2a i 2b   ustawy  z  dnia  27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a  s i ę

że, w dniu 21.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Jolanta i Władysław Kozak, Trzciano 87-213 Ryńsk o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów.
    Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
    W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.
    Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba: Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. nr 126 w godz. Od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7:30 do 16:30 we wtorki a od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2013-07-02 10:27
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 12:59

WR.6120.73.1.2013.OR                                       Wąbrzeźno, dnia  17.10.2013 r.
 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjneg
o

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 17.10.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się w miejscowościach Przydwórz, Zieleń i Myśliwiec, gm. Wąbrzeźno.
    Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2013-07-08 13:43
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-17 14:34
 • opublikował: Anna Ojdowska
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-24 12:21

XXXI sesja Rady Powiatu

W dniu 26 września 2013 r. o godz. 1300 w sali 133 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 odbędzie się trzydziesta pierwsza w IV kadencji sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu. 
5. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje z działalności Spółki Nowy Szpital w Wąbrzeźnie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za 2012 rok. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
a) obciążenia hipoteką nieruchomości położonej w Dębowej Łące,
b) udzielenia Gminie Książki pomocy finansowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Książki – Osieczek – Dębowa Łąka”.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.Zakończenie.                

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Adam Puchała

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2013-09-13 13:52
 • zmodyfikował: Anna Ojdowska
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:54

WR.6341.21.1.2013.OR                                      Wąbrzeźno, dnia 12.09.2013 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.09.2013 r. P.H.U. „SOLO” Bożena Wiśniewska, 87-214 Płużnica 62A zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowej oraz ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie stacji paliw w Płużnicy (działka nr 261/1) do rowu przydrożnego o rozszerzenie pozwolenia o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do gminnej sieci kanalizacyjnej w m. Płużnica ścieków z myjni samochodowej w m. Płużnica.
    
    Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2013-07-18 14:08
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-18 11:37

WR.6120.52.1.2013.OR                                       Wąbrzeźno, dnia  04.07.2013 r.
 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 04.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 108 szt. drzew gatunku topola , jesion, klon, akacja, dąb, brzoza, wierzba i 20 m2 krzewów głóg znajdujących się w miejscowościach Jarantowice, Sitno i Małe Radowiska, gm. Wąbrzeźno.
    Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2012-10-23 09:39
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-04 12:57

WR.6120.51.1.2013.OR                                              Wąbrzeźno, dnia  04.07.2013 r.
 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 04.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew gatunku topola balsamiczna znajdujących się w miejscowości Małe Radowiska, gm. Wąbrzeźno.
    Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2013-05-23 09:16
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-04 12:59

WR.6120.33.1.2013.OR                                       Wąbrzeźno, dnia  17.05.2013 r.
 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 17.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków topola rosnące na działce nr 671 obręb 1 przy jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie.
    Wniosek wraz z załącznikami znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój 126 i można się z nim zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości lub otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2012-10-26 12:01
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-17 13:31

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2012-10-31 13:05


Wąbrzeźno, dnia 31.10.2012                                             WR.0351.13.6.202012.OR

OBWIESZCZENIE

    Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje, że Rada Powiatu w Wąbrzeźnie Uchwałą Nr XXII/119/2012 z dnia 29 października 2012 r. uchwaliła aktualizację „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.

Z w/w uchwałą, a także aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, Uzasadnieniem do przyjętego programu ochrony środowiska, zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zapoznać można się w pok. 126 I p. Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 31.10.2012 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa i gmin powiatu.
drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2012-10-31 13:03
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-31 13:24

Wąbrzeźno, dnia 09.08.2012

OBWIESZCZENIE


W związku z prowadzoną aktualizacją„Programu ochrony środowiska  Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, udostępniam opinii publicznej dokumentację do sprawy.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu do dnia 23 sierpnia 2012 r. w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, pokój  nr 126  i, w dni poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 7.30 - 16.30, środa - czwartek 7.30-15.30, piątek  7.30-14.30.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2009-03-09 09:29
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-10 10:18
 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2012-08-10 10:19

ZAWIADOMIENIE

Starosta Wąbrzeski
podaje do publicznej wiadomości
informację, o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacja Programu ochrony środowiska Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt. 2 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego programu.

Pismem znak WOO.410.189.2012.KJ z dnia 27.06.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Pismem znak: NNZ.9022.3.138.2012 z dnia 22.06.2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy OOŚ odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Programu ochrony środowiska Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”.drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2009-01-06 10:10
 • zmodyfikował: Mirosław Okrasa
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-02 11:37
 • opublikował: Anna Ojdowska
  data publikacji: 2011-11-21 08:49

STAROSTA WĄBRZESKI
informuje mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego o potrzebie
SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. – o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191, poz. 1365 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. – w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym  (Dz. U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Wąbrzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Starosta Wąbrzeski przypomina, iż to właściciele nieruchomości/ użytkownicy wieczyści są uprawnieni i zobowiązani do ujawniania przysługujących im praw w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

W celu ułatwienia załatwienia spraw wieczystoksięgowych podaje się do publicznej wiadomości, że należy:
1. Sprawdzić w księdze wieczystej:
-w dziale I (położenie): czy wpisany jest prawidłowy numer działki, powierzchnia i położenie nieruchomości;
-w dziale II (właściciel): czy zostały wpisane Państwa prawa do nieruchomości.
Siedziba V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie znajduje się przy ul. Wolności 19, przyjmuje interesantów (poniedziałek od 715 do 1800 ; w pozostałe dni od wtorku do piątku od 715 do 1515 )
Adres Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100.
2. Sprawdzić w rejestrze gruntów i budynków czy jest zgodny z zapisami zawartymi  w księgach wieczystych.
Informacje oraz wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, przy ul. Wolności 44 , w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii pok. nr 123 na I piętrze w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, od 730 do 1530; wtorek od730 do 1630, piątek od 730 do 1430 ; 

Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela / użytkownika wieczystego i po przedłożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości. Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny są między innymi:
- akty notarialne (sprzedaż, darowizna, zamiana, dział spadku);
- orzeczenia o wykonaniu aktu nadania ziemi;
- akty własności ziemi;
- ostateczne decyzje administracyjne;
- prawomocne orzeczenia sądowe (postanowienia spadkowe, o uwłaszczeniu, o zasiedzeniu).

Jeżeli dane uwidocznione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości należy podjąć działania celem doprowadzenia do zgodności powyższych danych.
Działania będą uzależnione m.in. od przyczyn powstałych niezgodności i mogą być one realizowane poprzez:
- ujawnienie w księgach wieczystych posiadanych orzeczeń sądowych oraz decyzji organów administracji  publicznej, w tym Aktów Własności Ziemi;
- występowanie do Sądu w przypadku zaistnienia przesłanek z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku bądź zasiedzenia nieruchomości;
- wystąpienie do Sądu z wnioskami o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Ponadto Starosta Wąbrzeski informuje, że w siedzibie Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44 – uruchomiono punkt informacyjno – konsultacyjny, dostępny dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego ; pok. nr 123 I piętrze w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530; wtorek od 730 do 1630 ,piątek od 730 do 1430 tel. 0-56/ 688-24-51do 57 w.118 i 157 
Punkt konsultacyjny jest czynny  do dnia 19 listopada 2010r.

drukujdrukuj

 • opublikował: Mirosław Okrasa
  data publikacji: 2009-03-09 15:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-09 15:14

Adres

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

telefony- centrala: 56-688-24-50 do 57
Starosta,Wicestarosta 56-688-27-45
fax: 56-688-27-59
adresy e-mail:
starostwo@wabrzezno.pl
starosta.cwa@powiatypolskie.pl
bip@bip.wabrzezno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-16.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.